Ad hoc tim : Stručni tim koji se raspušta nakon realiziranoga projekta.

Advanced Research Project  Agency (ARPAnet) : Agencija osnovana za izgradnju naprednoga sustava povezivanja računala.

Agilnost intelektualnoga kapitala : Agilnost intelektualnog kapitala ovisi o humanom i strukturalnom kapitalu. Za humani kapital agilnost intelektualnog kapitala znači, primjerice, brzo učenje i korigiranje učinjenih pogrešaka. Za strukturalni kapital agilnost intelektualnog kapitala može predstavljati, primjerice, trenutno strukturalno prilagođavanje na vanjske i unutarnje promjene.

Algoritam : Niz detaljno i precizno definiranih i slijednih pravila za rješavanje određenog informatičkog problema.

API : Kratica od prvih slova pojma Application Programming Interface. Skup pravila i specifikacija koje računalni programi mogu slijediti s ciljem međusobne komunikacije. API služi kao sučelje između različitih programa te olakšavaju njihovu interakciju.

Aplikacija : računalni program, odnosno programsko rješenje, osmišljeno u svrhu izvršavanja određenog zadatka ili grupe zadataka.

Artificial intelligence v. umjetna inteligencija.

Automatizacija poslovnih procesa :  Automatizacija postojećih procesa ručnoga rada uz pomoć informacijske tehnologije.

Avatar :  Sličica ili trodimenzionalni model nekog lika koji se koristi unutar virtualnog svijeta kako bi predstavio pojedinog korisnika. Kratko rečeno, virtualna slika korisnika. Avatar može biti prikazan u 3D obliku u igricama ili virtualnim svjetovima ili pak u 2D obliku, kao ikona na internetskim forumima i ostalim zajednicama na mreži.

B2B Internet : Poslovanje između tvrtki odnosno pravnih osoba uz pomoć interneta.

B2C Internet : Poslovanje tvrtki odnosno pravnih osoba s kupcima uz pomoć interneta.

Backbones : Iznimno brze komunikacijske veze za uspostavu internetske komunikacije između država i kontinenata.

Balanced scorecard : Instrumentarij za praćenje poslovnih performansi. Metrika se artikulira  za praćenje i vrednovanje potrošača, unutarnje efikasnosti, financijskih rezultata te inovativnosti. 

Bandwidth v. propusnost.

Baza podataka iskustava : Baza podataka u kojoj se pohranjuju iskustva i umijeća nastala pri realizaciji projekata, svakodnevnom poslovanju  i kontaktiranju s kupcima odnosno klijentima.

Baza potrošača : Dokumentacija o poslovnim odnosima i profilu postojećih potrošača unutar određenih tržišnih segmenata.

Benchmarking : Kontinuirani sustavni postupak vrednovanja proizvoda, usluga ili radnih procesa u odnosu na tržišne konkurente kako bi se realizirala najbolja poslovna praksa, te osigurala stalna poboljšanja organizacijskih performansi.

Bid : Suglasnost trgovca za prodaju pod određenim uvjetima.

Big data v. veliki podaci.

Bit :   Najmanja jedinica računalne memorije, kratica za binary digit  ili hrvatski – binarna znamenka, što podrazumijeva brojke 1 ili 0.

Bit streams : Nizovi jedinica i nula u digitalnoj komunikaciji.

Blog :  Vrsta dnevnika. Skraćeno od weblog. Publikacija na internetu (webu) kojaa sadrži prvenstveno periodičke članke u obrnutom vremenskom slijedu – najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice.

Blogosfera : Pojam koji se koristi za opis svijeta blogova ; poveznica između njih i njihovih autora.

Bot : Skraćeni naziv za programskog robota, odnosno računalnog programa koji se izvršava samostalno. Botovi često uključuju elemente poslovne inteligencije. U internetskom okruženju pod tim se pojmom podrazumijevaju softverski agenti koji su u interakciji s mrežnim servisima namijenjenim ljudima, kao i da su oni sami ljudi. Najčešće se primjenjuju za prikupljanje informacija, kada se obično nazivaju programima za indeksiranje internetskih stranica, puzačima (crawler)  ili paucima (web spider).

Botnet : Mreža zaraženih računala koje je moguće kontrolirati s udaljene lokacije u svrhu hakerskih napada i sličnih aktivnosti (npr. DDOS napadi i SPAM koji se prosljeđuje).    

Brainstorming v. oluja mozgova.

Brand : Procjena  sveukupnih karakteristika proizvoda ili usluge koju donosi potrošač.

Branding : Proces stvaranja i razvoja uspješnih brendova.

Bricks and mortar : Tradicionalna organizacija s ograničenom online prisutnošću.

Broadband : Doslovno : široki pojas. Izraz kojim se označavaju računalne veze visoke propusnosti. Izvorno se koristio za označavanje trajnih veza ostvarenih velikim brzinama, kako bi se one razlikovale os sporijih (niža propusnost) telefonskih veza. Međutim, danas se primjenjuje i na povremene žične i bežične veze u slučajevima kada je veza ostvarena brzinama koje su nekoliko puta veće od brzine klasične modemske veze.

Broadcasting :  Pojam koji se prvotno koristio u poljoprivredi za ručno raspršivanje sjemenja umjesto sadnje u redovima. U modernom govoru, broadcasting ili hrvatski : emitiranje  obično se odnosi na prijenos informacija preko radija ili televizije. Glavna obilježja broadcastinga  u ovom kontekstu su mali broj tvoraca i veliki broj korisnika. Ova tehnologija uključuje relativno mali broj autora  koji stvaraju sadržaj te ga zatim prenose velikom broju slušatelja ili gledatelja.

Browser v. preglednik.

Burn rate : Brzina kojom dot-com tvrtke troše novac investitora.

Business information systems v. poslovni informacijski sustavi.

Business process automation (BPA) v. automatizacija poslovnih procesa.

Business process improvement (BPI) v. poboljšavanje poslovnih procesa.  

Business model : Sklop instrumenata tvrtke kojima generira prihode na temelju prodaje proizvoda, te ostvarene dodane vrijednost uslugama servisa ciljanoj skupini potrošača, pri čemu služi i za identifikaciju svih ostalih izvorišta prihoda.

CERN : Akronim za Conseil Europeen pour le Recherche  Nucleaire, istraživački laboratorij u Ženevi u kojem je Tim Berners Lee započeo razvoj World Wide Weba.

Changeover : Pojam koji se upotrebljava za prelazak sa staroga informacijskoga sustava na novi informacijski sustav.

Chat forum : Online grupa za diskusiju u kojoj se poruke uživo razmjenjuju u realnom vremenu.

Clicks and mortar :  Posao koji kombinira online i offline procese.

Clickstream : Doslovno – tijek, pritiska mišem. Popis internetskih stranica koje je pojedinac posjetio.

Client/server : Arhitektura  klijent/server sastoji se od računala klijenta kojim se dijele resursi, kao što su baze podataka, pohranjene u znatno moćnijim server računalima.

Cloud computing v. računalstvo u oblaku.

Communities of Practice (COPs) : Grupa neformalno povezanih stručnjaka unutar tradicionalnih poslovnih organizacija unutar koji dijele svoja znanja, spoznaje i umijeća.

Core competencies v. temeljne kompetencije.

Corporate social responsibility v. korporativna društvena odgovornost.

CPM : Troškovi oglašavanja specificirani kao CPM troškovi na tisuću tiskanih stranica.

Crisis management v. krizni menadžment.

Customer acquisition v. potrošačka akvizicija.

Customer relationship management (CRM) v. upravljanje odnosima s potrošačima.

Customer-to-business (C2B) : Proaktivna uloga potrošača u kreiranju poslovne ponude karakteristična za novu ekonomiju.

Customer-to-customer (C2C) : Komunikacija između potrošača na web stranicama.

Cybercast : Pružanje radijskih ili televizijskih programa putem weba.

Cyborg : Spoj čovjeka i stroja. Pojam opisuje tehnološke posljedice na ljudski organizam koje su već prisutne, a jačat će u budućnosti.

Database management system (DBMS) v. upravljački sustav bazom podataka.

Data migration v. transfer podataka.

Data mining v. rudarenje podataka.

Data modelling v. modeliranje podataka.

Data warehouses v. skladišta podataka.

Davatelj internetskih usluga : Tvrtka ili organizacija koja korisnicima nudi uslugu pristupa internetu. Osigurava određeni broj dostupnih ulaza na koje se korisnici mogu povezivati.

DDOS : Kratica za Distributed Denial -of- Service Attack. Uobičajeni način kojim se sprječava pristup računalnom sustavu ili sustavima preopterećivanjem računalne mreže slanjem mnoštva zahtjeva poslužitelju blokirajući legitimni promet tim poslužiteljima.  Mete DDOS napada većinom su visokoprofitni internetski poslužitelji, banke, tvrtke koje obrađuju informacije vezane uz kreditne kartice te korijenski (root) DNS poslužitelji. Svrha DDOS napada je razbijanje sigurnosnih sustava poslužitelja kako bi se pokrale vrijedne informacije koje poslužitelji pohranjuju. DDOS metode napada, također, se koriste u kibernetičkom ratovanju za onesposobljavanje i manipuliranje unutar internetskoga sustava neke države.

Decentralizacija : Proces disperzije moći, obično od vrha prema dnu organizacije. U pravilu se radi o povećavanje autonomije zaposlenika koja im povećava opseg odlučivanja. Na taj način se poboljšava fleksibilnost a praksa je pokazala kako decentralizacija pozitivno utječe na motivaciju zaposlenika. Decentralizacija iziskuje dizajniranje primjerene organizacijske arhitekture. Konkretno govoreći, nužna je eliminacija piramidalnih organizacija i artikulacija spljoštenih odnosno horizontalnih struktura. Za provedbu ovih procesa iznimno su važne suvremene, prije svega komunikacijske tehnologije.

Disruptive technologies v. radikalne tehnologije.

Distributed Denial-of-Service Attack v. DDOS.

DNS : Kratica za Domain Name System. Komunikacija između pojedinih računala u mreži temelji se na principu razmjene IP adresa. Osmišljen je sustav prepoznavanja preko domena i imena računala. Svakoj mreži dodjeljuje se naziv, primjerice, www.kreativno.hr , računalima u njoj dodjeljuje se ime prema stanovitoj sistematizaciji. Imenu računala s domenom pridjeljuje se njegova IP adresa u DNS tablici. Cijeli internet, koji je također jedna velika mreža, koristi DNS mehanizam.

Dodana vrijednost : Rezultat poslovanja u novoj, na znanju baziranoj ekonomiji. Izračuna se tako da se od outputa (prihod) odbije input (troškovi sirovina, poluproizvoda, usluga i dr. kupljeno na tržištu – ne sadrži ulaganje u humani kapital).

Domain Name System v. DNS.

Dot-coms : Poslovi koji se uglavnom realiziraju uz pomoć interneta.

Downsizing v. sažimanje.

Društveni graf : Dijagram aktivnosti koji prezentira međusobne odnose članova mrežne zajednice.

Društveni poduzetnik : Poduzetnik fokusiran na realizaciju društveno korisnih projekata koji nisu profitabilnoga karaktera. Inovira društvene odnose i kreira nove vrijednosti u suradnji s javnim i privatnim sektorom.

Ekonomija znanja : Ekonomija u kojoj su znanje i ljudi integrirani u organizacije koje uče odnosno inovativne organizacije unutar kojih su glavni generatori vrijednosti.

Eksplicitno znanje : Vidljivo znanje dostupno u tiskanim dokumentima i informacijskom sustavu odnosno digitalnom obliku.

Eksternalizacija : Pojam koji se koristi za označavanje korporativnih aktivnosti koje obavljaju vanjski poslovni partneri. To su poslovi koji ne spadaju u temeljne procese tvrtke.

Empowerment v. opunomoćivanje.

Entropija : Pojam potječe iz klasične termodinamike a opisuje stupanj nereda u zatvorenom sustavu.

Explicit knowledge v. eksplicitno znanje.

Financijski kapital : Vrijednost iskazana u bilanci.

Fluidna faza : Rana faza inovacijskoga životnoga ciklusa kada se generira široki spektar novih ideja i mogućnosti koje se u kasnijim fazama filtriraju, analiziraju, testiraju, a u konačnici i razrađuju i razvijaju.

Futurizing : Proaktivno stvaranje i kapitaliziranje budućih poslova.

Globalizacija : Poslovni model simultane prodaje istovrsnoga proizvoda na različitim tržištima diljem svijeta. S vremenom prerasta u fenomen koji uključuje planetarno širenje proizvodnih pogona, te kreiranje globalnih brendova. Ujedno globalizacija je zahvatila i ostale segmente društva poput, primjerice, sporta i kulture.

Globalno selo : Pojam koji je sročio Marshall McLuhan opisujući kako nove komunikacijske tehnologije omogućuju planetarno zbližavanje ljudi slično kao u seoskim zajednicama.

HTML : Kratica za Hyper Text Markup Language. Grafički jezik koji se sastoji od naredbi za određivanje izgleda i formata teksta i tablica, te naredbi za umetanje dodatnih sadržaja (ilustracija). No, osnovno mu je obilježje mogućnost umetanja adrese u tekst (veza odnosno link) za pristup nekoj drugoj stranici ili sadržaju na istoj stranici.

HTTP : kratica za Hyper Text Transfer Protocol. Protokol za prijenos HTML dokumenata koji se koriste na internetu. HTTP upravlja interakcijama između internetskih preglednika i poslužitelja. Preglednik šalje zahtjeve i prima stranice od poslužitelja.

Humani kapital : Sveukupna vrijednost investirana u dodatno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih. Ujedno pojam obuhvaća i vrijednost koju pojedinac može proizvesti.

Humani potencijali : Sveukupni kapaciteti zaposlenika u organizaciji za inoviranje, poboljšavanje, stvaranje novih spoznaja odnosno generiranje nove dodane vrijednosti.

Hyperlink, hiperlink, hiperveza : Spojnica na internetskoj stranici koja omogućava da se klikom na nju prikaže stranica na koju ona vodi u istom ili novom prozoru. Spojnicom se može učiniti i tekst i slika. Spojnice se mogu koristiti za automatsko preuzimanje datoteka, zvučnih i videozapisa.

Hypertext, hipertekst : Opći naziv za svaku vrstu teksta koji u sebi može sadržavati informacije potrebne za pristup do nekoga drugoga teksta ili nekog drugoga sadržaja. Ovakve informacije prikazane su u obliku hiperveza, a danas najrašireniji oblik hiperteksta je HTML koji se koristi za izradu internetskih stranica.

Hyper Text Markup Language v. HTML.

Hyper Text Transfer Protocol v. HTTP.

Idejni tim : Specijalni tim za plansko, sveobuhvatno i kontinuirano prikupljanje te poticanje davanja ideja zaposlenika.

Igra nulte sume : Slikovito opisana situacija u kojoj je dobitak jednoga od sudionika (igre odnosno životne ili poslovne situacije) rezultat ekvivalentnoga gubitka drugog sudionika. Nema promjene u ukupnom bogatstvu (moći) između sudionika. Neto promjena je nula, odnosno bogatstvo se samo prebacuje s jednoga na drugoga sudionika (igrača).

Implicitno znanje : Osobno specifično iskustvo koje je teško artikulirati, formalizirati i dijeliti s drugima. Najučinkovitije se prenosi neformalnim druženjem odnosno komuniciranjem.

Informacija : Podatak koji je integriran u određeni kontekst pri čemu dobiva specifično značenje.

Informacijski sustav : Sustav dizajniran za proizvodnju i disperziju informacija. U poslovnom svijetu može biti podrška u djelovanju menadžera i ostalih zaposlenika.

Informacijsko društvo : Društvo u kojem je informacija postala dominantan generator produktivnosti, bogatstva, zapošljavanja i moći.

Inkubator : Javna organizacija, sveučilište ili privatna tvrtka koja osigurava resurse i ostalu potrebnu podršku u razvoju novih malih i startup tvrtki.

Inovacija : Ideja transformirana u koristan (profitabilan) proizvod, proces ili uslugu. U pravilu zaštićena nekim od oblika zakonske regulative, poput primjerice patenta.

Inteligencija : Za inteligenciju kao pojam ne postoji općeprihvaćena definicija. Pojam inteligencije se mijenja ovisno o kontekstu u kojem se upotrebljava Tako govorimo, primjerice,  o apstraktnoj, emotivnoj, socijalnoj, radnoj i praktičnoj inteligenciji. Shvaćanje inteligencije razlikuje se i s obzirom na kulturu odnosno sustav vrijednosti koji je određuje. Glasoviti psiholog Edwin Boring „užu definiciju“ inteligencije formulirao je na sljedeći način :“Inteligencija je ono što se ispituje testovima inteligencije.“

Inteligentno poduzetništvo : Model planskog i kontinuiranog vođenja inovacijskih procesa potpomognuto stalnim učenjem i projektnim timovima kao i poticajnom organizacijskom kulturom.

Intellectual property rights (IPR) v. prava intelektualnoga vlasništva.

Intelligent agents : Softverski programi koji pomažu ljudima u obavljanju poslova.

Interesne grupe v. usenet.

Internet fenomen v. meme.

Internet protokol : Osnovni protokol za razmjenu podataka na internetu. Podaci se prosljeđuju (kao paketi) putujući s računala na računalo, sve dok ne stignu na odredište određeno IP adresom upisanom u sam paket. Na taj način omogućeno je korištenje različitih putova i veza kako bi se podatak pravilno proslijedio do računala kojem je namijenjeno.

Internet Relay Chat (IRC) : Usluga, odnosno servis, namijenjen tekstualnoj komunikaciji u realnom vremenu između više korisnika. Korisnici se priključuju na pojedine poslužitelje, a poslužitelji su najčešće povezani u mreže, pri čemu su poruke jednoga korisnika dostupne svim korisnicima, bez obzira na to na koji su od povezanih poslužitelja priključeni. Ukoliko je veliki broj korisnika i razmijenjenih poruka, korisnici se dijele u manje skupine koje se nazivaju kanali. U razgovoru mogu sudjelovati svi korisnici koji se nalaze na istom kanalu.

Internet Service Provider (ISP) v. davatelj internetskih usluga.

Internet Streaming v. Streaming Media.

Intranet zajednica : Stručna zajednica unutar interne digitalne mreže tvrtke. Akteri s različitih aspekata raspravljaju o zadanim projektnim zadacima.

Invencija : Kreirana nova ideja podobna za zakonsku zaštitu i moguće (tržišno) plasiranje.

IP v. internet protokol.

IP adresa : Jedinstveni broj koji je dodijeljen nekom računalu na internetu, primjerice, 274.112.255.113. Taj je broj iznimno važan jer omogućava pronalaženje traženoga računala i usmjeravanja podataka između računala koje je postavilo zahtjev i računala koje na zahtjev odgovara. Ova adresa mora biti jedinstvena, što znači kako svakom računalu na internetu mora biti dodijeljena jedinstvena brojčana vrijednost da ne bi dolazilo do zabune i krivoga prijenosa informacija.

Istovremeno (engl. instant) : Zbivanja u stvarnom vremenu. Instant messaging (slanje istovremenih poruka), internetsko čavrljanje (internet chat) i konferencije na Skypeu primjeri su istovremene, sinkrone komunikacije. Za razliku od navedenoga elektronička pošta (e-mail) je asinkroni sustav, budući da pošiljatelj i primatelj ne moraju istodobno biti na mreži.

Izvrsnost (engl. excellence) : Pojam su razradili Tom Peters i Robert Waterman u jednoj od najprodavanijih poslovnih knjiga U potrazi za izvrsnošću (In Search of Excellence) objavljenoj 1982. godine. Korporativna poslovna izvrsnost sastoji se od više elementa kao što su, primjerice, fokusiranost na potrošače, afirmacija poduzetništva i autonomije, jednostavna struktura i minimalna administracija.

Jednostavni protokol razmjene pošte v. SMTP. 

Kanibalizacija : Poslovna strategija eliminacije vlastitih već postojećih proizvoda i usluga plasiranjem novih.

Katalog : Strukturirana lista registriranih sajtova (sites) u različitim kategorijama.

Kavana znanja : Metafora kojom se opisuje rad eksperata koji se ne svodi samo na njihov angažman u uredima ili laboratorijima, već se obavlja i u neuobičajenim prostorima kao što su restorani, kafići, kavane ili parkovi.  

Klasteri : Mreže koje stvaraju akteri koji se nalaze blizu jedan drugom, primjerice, unutar jedne zemljopisne regije. Silicijska dolina jedan je od najpoznatijih primjera.

Klijent : Oznaka za bilo koji računalni program koji sliži za prihvat i prikaz podataka, odnosno komunikaciju s računalom koje ima ulogu poslužitelja (servera). Jednostavnije rečeno, klijent je računalni program (katkad i računalo) koji se koristi uslugama poslužitelja.

Knowledge management v. upravljanje znanjem.

Knowledge sharing v. razmjena znanja.

Konkurentska prednost : Sposobnost obavljanja poslovnih funkcija na specifičan način koji osigurava pružanje više vrijednosti za kupca od konkurencije. Ostvaruje se na više načina poput, primjerice, snižavanja troškova ili diferencijacije. Pojam je osmislio i detaljno razradio Michael Porter u knjizi Competitive Advantage.

Konvergencija : Ujedinjavanje brojnih različitih medija kao što je, primjerice, prikazivanje televizijskoga programa na Webu ili pružanje internetskih sadržaja putem kabelske televizije.

Korporacijska memorija : Sposobnost tvrtke odnosno dio strukturnog kapitala koji omogućava prijenos znanja, iskustava i informacija potrebnih za uspješno funkcioniranje.

Korporativna društvena odgovornost : Koncept ima dugu tradiciju te zagovara realizaciju i korporativnih ciljeva koji nisu isključivo profitabilnoga karaktera, već izravno poboljšavaju život šire društvene zajednice. Diskusije o etičkoj korporaciji vodile su se 80-ih godina 20. stoljeća, a danas je u žarištu interesa stručne i cjelokupne javnosti korporativno poslovanje u skladu s ekološkim načelima.

Kraft proizvodnja : Koncept koji se često zasniva na ručnom radu i proizvodnji malih serija.

Kreativnost : Sposobnost mišljenja i analize odnosno stvaranja na neuobičajeni i novi način, a može rezultirati novim proizvodima, uslugama, procesima i drugim djelima.

Krizni menadžment : Američka konzultantska tvrtka Institute for Crisis Management (ICM) specijalizirana za razvoj komunikacijskih strategija u izvanrednim poslovnim okolnostima definira krizu kao značajan poslovni pad koji iziskuje ekstenzivnu medijsku pokrivenost. Mediji su iznimno važan instrument za spašavanje tržišnoga ugleda brenda. Poslovne padove i krizu u poslovanju mogu prouzročiti prirodne nepogode, ljudski faktor, materijalni resursi i pogrešne menadžerske odluke  i procjene.

Kultura :  U poslovnom svijetu kultura je koncept koji uključuje zajedničke vrijednosti, nepisana pravila ponašanja, organizacijsku povijest i mitove, specifičan žargon kao i praksu očekivanoga ponašanja. Korporativne kulture nastaju s vremenom odnosno spontano kao rezultat specifične poslovne prakse.

Lanac vrijednosti : Model za analizu i definiranja načina kako aktivnosti u dobavljačkom lancu mogu dodavati vrijednost proizvodu ili usluzi.

Lateralno mišljenje :  Metode potpore alternativama logičkom mišljenju kako bi se poboljšala primijenjena kreativnost.

Lean production v. vitka proizvodnja.

Maliciozni program (softver) : Opći naziv za sve oblike malicioznoga (zlonamjernoga) koda ; virusi, crvi, trojanci, uključujući i SPAM.

Malware (kratica za Malicious Software) v. maliciozni program.

Marketinška niša : Segment izravnoga marketinga koji je fokusiran na analizu užih potrošačkih skupina.

Mashup : Engleski naziv za hibridnu vrstu aplikacija na webu čiji je zadatak kombiniranje podataka iz raznih izvora i njihovo prezentiranje u obliku nove usluge.

Masovna proizvodnja : Koncept koji je razvio Henry Ford uz pomoć podjele rada i tekuće trake za proizvodnju velikih serija standardiziranih proizvoda.

Meme : Zarazna ideja koja se umnožava. Analogno biološkoj koncepciji gena.

Mjerenje performansi : Kontinuirano i sustavno analiziranje realizacije zadanih zadataka i ciljeva u svim organizacijskim segmentima.

Modeliranje podataka : Proces ustrojavanja podataka unutar sustava uz pomoć logičkih principa te u skladu s tehničkim mogućnostima. Pri tome se koriste dijagrami međuodnosa.

Mreža : Iznimno kompleksni sustavi koji su jedna od fundamentalnih sastavnica prirode. U prirodi odnosno kozmosu sve su sastavnice međusobno povezane na izravan ili neizravan način. Mreže se sastoje od čvorova povezanih s minimalno jednom, a u pravilu sa znatno većim brojem veza.

Mreža dobavljačkoga lanca : Veze poslovne organizacije sa svim partnerima uključenih u višestruke dobavljačke lance.

Mreža ravnopravnih terminala : Uspostavljanje veze između više računala pri čemu sva računala imaju jednak status (nema poslužitelja). Uobičajeni oblik kućnoga povezivanja manjeg broja osobnih računala (poznat i pod nazivom P2P).

Mreža vrijednosti : Veze poslovne organizacije sa strateškim i ostalim partnerima koji tvore vanjski lanac vrijednosti.

Multitasking v. višezadaćnost.

Oluja mozgova :  Tehnika vođenja grupnog generiranja novih profitabilnih ideja.

Open source : Koncept objavljivanja računalnoga programa pri čemu se sam tekst programa (kod), također, objavljuje, a korisnici tako objavljeni kod mogu slobodno koristiti i mijenjati, te dalje distribuirati bez naknade. Ovakav oblik objavljivanja programa koristi se kako bi se što veći broj korisnika mogao uključiti u razvoj nekoga programa.

Operativni sustav : Program koji stalno funkcionira na računalu, koji kontrolira hardver ali i softver. Povezuje računalni sustav u skladnu i funkcionalnu cjelinu. Upravlja procesorom, raspodjelom memorije, ulazno-izlaznim jedinicama. Operacijski sustav je skup osnovnih sistemskih programa koji izravno upravljaju i nadziru hardver. Primjeri operativnih sustava  (OS) su : Microsoft Windows, Apple OS i Linux.

Opunomoćivanje : Proces opunomoćivanja komplementaran je s decentralizacijom. Riječ je o postupku proširivanja radnih ovlasti svim zaposlenicima što rezultira njihovom većom uključenošću u proces odlučivanja. Na taj način se povećava ne samo fleksibilnost već i kvaliteta te produktivnost. Pojam je najviše afirmirala Rosabeth Moss Kanter.

Organizacija koja uči : Organizacije u kojima su učenje i disperzija znanja ključni procesi potpomognuti primjerenom strukturalnom arhitekturom. Pri tome je upravljanje znanjem najvažniji upravljački alat. Ideju organizacije kao živoga bića koje uči razradili su Chris Argyris i Donald Schon u knjizi Organizacijsko učenje (Organizational Learning) objavljenoj 1978. godine.

Otvorena inovacija : Koncept u kojem se mobiliziraju inovacijski resursi odnosno potencijali unutar i izvan poduzeća.

Outsourcing v. eksternalizacija.

Patent : Ograničeni legalni monopol, obično na razdoblje od 20 godina, pod uvjetom da invencija zadovoljava određene kriterije, kao što su, primjerice, originalnost i primjenjivost.

Peer-to-peer networking v. mreža ravnopravnih terminala.

Personalizacija : Individualizirana proizvodnja i pružanje usluga za poznatoga kupca.

Poboljšavanje poslovnih procesa : Optimizacija postojećih procesa uz pomoć jačanja informacijske tehnologije.

Podjela rada : Metodu je prvi načelno osmislio Adam Smith, a sastoji se u mrvljenju složenih radnih zadaća na jednostavne radne zadatke koje mogu obavljati priučeni radnici ili specijalizirani strojevi. Podjela rada omogućila je visoki porast produktivnosti u masovnoj ekonomiji.

Poduzetništvo : Pojam je skovao francuski ekonomist Jean-Baptiste Say. Poduzetništvo obuhvaća niz umijeća i kompetencija potrebnih za pokretanje i vođenje posla. Najznačajniji su spremnost za preuzimanje rizika i želja za stvaranjem vrijednosti često uz pomoć novih proizvoda i usluga.

Poslovni anđeli : Uspješni poslovni ljudi koji su odlučili investirati u potencijalno profitabilne projekte koje su pokrenuli nedovoljno iskusni  poduzetnici. Ujedno im pružaju savjete te ih integriraju u poslovni svijet.

Poslovni ekosustav : Pojam tretira poslovnu organizaciju kao živi organizam koji egzistira u širem okruženju odnosno poslovnom ekosustavu.

Poslovni informacijski sustavi : Poslovni informacijski sustavi koji se koriste kao podrška poslovnim funkcijama. Primjerice, tvrtke mogu koristiti specijalizirane informacijske sustave za potporu prodaji, marketingu i upravljanju ljudskim resursima.

Poslužitelj : Pojam može označavati : 1. računalni program koji ispunjava zahtjeve drugih programa (klijenata) koji pak rade na istom ili nekom drugom računalu ; 2. fizičko računalo namijenjeno udovoljavanju potreba klijentskih programa koji rade na drugim računalima unutar iste mreže ; ili 3. „softver“+“hardver“ sustav (to jest, program koji radi na određenom računalu) koji upravlja pristupom bazi podataka, datotekama, elektroničkoj pošti i uslugama ispisa.

Potrošačka akvizicija : Privlačenje odnosno tehnike koje se koriste za pridobivanje novih potrošača.

Potrošački profil : Sustavno prikupljene informacije o potrošaču koje su podloga za analizu. Nekada su se te analize radile samo za velike potrošače/kupce, a danas su suvremene tehnologije omogućile i izradu personaliziranih potrošačkih profila. Ipak, češća je izrada potrošačkoga profila u okviru tržišne niše.

Potrošačka vrijednost  : Potrošačka procjena kvalitete, cijene i dizajna određenoga proizvoda. Taj proces u konačnici određuje cijenu koje je potrošač/kupac spreman platiti.

Prava intelektualnoga vlasništva : Uključuje sva formalno pravna sredstva identifikacije i registracije uključujući patente, autorska prava i brendove.

Preglednik :  Program za pregled sadržaja. Danas se taj pojam često koristi kako bi označio web preglednik, koji preuzima informacije s weba i prikazuje ih na grafičkom zaslonu sučelja.

Propusnost : Informacija o tome koliko podataka neka mrežna veza može prenijeti u jedinici vremena. Ako je riječ o serijskim vezama (uobičajenima kod mrežne komunikacije), tada se vrijednost izražava u količini prenesenih bitova u sekundi.

Protokol :  Skup pravila koji određuju način komunikacije između dva uređaja. Kako bi se uopće mogli razmjenjivati podaci između dva računala, potrebno je da oba računala pravilno prepoznaju podatke koje je uputilo drugo računalo. Zbog toga su za ovu namjenu razvijeni različiti standardi koji opisuju  način prenošenja i oblik podataka odnosno informacija. Skup takvih standarda naziva se protokol. Jedan od primjera je HTTP protokol koji upravlja interakcijama između web preglednika i poslužitelja.

Računalstvo u oblaku : Model koji na zahtjev korisnika automatski omogućava prikladan mrežni pristup dijeljenom fondu udruženih i konfigurabilnih računalnih resursa (mreži, poslužiteljima, spremištima podataka, aplikacijama i servisima) koje je moguće dinamički zahvaćati i otpuštati bez znatnijega upravljačkoga napora ili interakcije s pružateljem usluge. Standardni primjeri su tražilice i web pošta, poput Gmaila i Hotmaila.

Radikalne tehnologije : Nove tehnologije koje generiraju radikalnu promjenu načina poslovanja. Izraz je skovao Clayton M. Christensen u knjizi The Innovators Dilemma.

Razmjena znanja : Planska aktivnost u organizacijama koje uče, ali i drugim organizacijama u kojima su znanje i ljudi  ključni resurs. Provodi se formalnom i neformalnom komunikacijom uz korištenje tiskanih materijala, internetskih tehnologija, predavanja, rasprava i neformalnih druženja.

Robot : Softverski program koji automatski pronalazi, identificira i sortira informacije za online baze podataka.

RSS : Tehnologija nazvana RSS (Really Simple Syndication) omogućava, uz pomoć posebnih programa ili datoteka, čitanje naslova i sažetaka vijesti, internetskih stranica, blogova i slično. Na taj se način na jednom mjestu, u unificiranom sučelju, pregledavaju naslovi, a u slučaju interesa za neki od njih, klikne se mišem na njega i on otvara internetsku stranicu na kojoj se nalazi cijeli tekst vijesti, članka ili bloga. RSS je XML format za jednostavnu i brzu distribuciju internetskoga sadržaja. Krajnjem korisniku RSS omogućava znatno lakše praćenje velike količine internetskoga sadržaja iz brojnih izvora.

Rudarenje podataka : Pretraživanje organizacijskih baza podataka sa ciljem otkrivanja skrivenih struktura i odnosa između grupa podataka. Softver za rudarenje podataka omogućava prezentaciju informacija na novi način razotkrivajući prethodno skrivene strukture i do tada neuočljive procese i trendove.

Sažimanje : Reduciranje resursa ali i upravljačkih razina kako bi se povećala, prije svega, produktivnost. U praksi se sažimanje često ponajviše svodi na otpuštanje radnika, pa u širokoj javnosti taj pojam ima negativnu konotaciju. Neracionalno otpuštanje radne snage može ugroziti kreativnu supstancu poduzeća.

Segmentiranje : Identifikacija različitih grupa unutar ciljanoga tržišnoga segmenta kako bi se omogućilo djelotvorno zadovoljavanje specifičnih potrošačkih potreba.

Server v. poslužitelj.

Sinkrono v. istovremeno.

Sistematično mišljenje : Logička, analitička i postupna analiza koju karakterizira reduciranje veće cjeline na manje dijelove zbog lakšega spoznavanja.

Six Sigma : Napredne statističke metode koje se primjenjuju modelu upravljanja totalnom kvalitetom razvijenim u kompanijama Motorola i General Electric.

Skladišta podataka : Sustavi velikih baza podataka (mjereni terabaitima) koji sadrže cjelokupne poslovne podatke kompanije vezane za prodajne transakcije, a služe za analizu kako bi pomogli u unaprjeđivanju marketinških i financijskih performansi.

Slobodni izvor v. open source.

SMTP : Skraćenica za Simple Mail Transfer Protocol – jednostavni protokol  razmjene elektroničke pošte.

Software : Niz detaljnih instrukcija koje kontroliraju operacije u računalnom sustavu. Softver egzistira kao program kojeg razvijaju računalni inženjeri/programeri.

Spam : U svijetu informatike odnosi se prvenstveno na neželjene ili primatelju nevažne poruke elektroničke pošte, koje se šalju na više slučajno odabranih adresa korisnika mreže ili na adresu jedne tematske skupine na usenet mreži. Laički rečeno, to je „smeće“ i suvremeni poslužitelji u sustavu opsluživanja slanja i primanja elektroničke pošte imaju mehanizam za uklanjanje spam poruka.

Strateška analiza : Vrednovanje odnosno analiziranje svih unutarnjih procesa i resursa, te vanjskoga tržišnog okruženja s krajnjim ciljem definiranja strateške orijentacije.

Streaming media : Generički naziv za tehnologiju prijenosa audio i video formata ( poznati i kao internetski radio i televizija) preko interneta. Označava prijem i istovremeno reproduciranje audio i video podataka preko računalne mreže. Stoga je streaming media  ekvivalent klasičnom prijenosu radijskoga i televizijskoga programa. Razlikuje se od preuzimanja (downloading), jer u ovom slučaju primatelj ne mora čekati preuzimanje čitave datoteke prije njezine reprodukcije (gledanje ili slušanje). Stream se može slušati i gledati nakon kratke pauze.

Stvaranje dodane vrijednosti : Kontinuirano i plansko poboljšavanje i inoviranje svih poslovnih organizacijskih procesa koji u konačnici rezultiraju povećanjem produktivnosti, kvalitete te poboljšanim proizvodima i uslugama.

Sustavno mišljenje : Analiza koja se fokusira na cjelinu, a često se naziva i holističkim mišljenjem. Temeljna teza ove spoznajne metode glasi kako je cjelina veća od zbroja svojih dijelova.

Široki pojas v. broadband.

Tacit knowledge v. implicitno znanje.          

Temeljne kompetencije : Resursi uključujući znanja, umijeća ili tehnologije koje pružaju određene specifične koristi potrošačima. Artikuliraju se uz pomoć kolektivnoga učenja te integracije organizacijskih procesa, pri čemu je otvorena i višesmjerna komunikacija bitan proces. Pojam su osmislili C.K. Prahalad i Gary Hamel.

Transfer podataka : Transfer podataka iz starih  sustava u nove sustave.

Umjetna inteligencija : Danas se sustavi umjetne inteligencije više ne temelje na jedinstvenoj tehnici ili pristupu u izgradnji strojne inteligencije. Obično su ti sustavi hibridi koji kombiniraju rješavanje problema, baze znanja i ostale tehnike. Takvi sustavi temelje se jedinstvenoj spoznajnoj teoriji koja pokriva cijeli raspon ljudske intelektualne aktivnosti, uključujući rješavanje problema, odlučivanje, pamćenje, učenje, jezik, motivaciju, emocije, maštu i sanjarenje. Razvoj umjetne inteligencije odvija se postupno i u fazama. Primjerice, kada su se pojavili ekspertni sustavi, pozornost istraživača umjetne inteligencije preusmjerila se od rješavanja problema prema ekspertnom znanju.

Uniform Resource Locator v. URL.

UNIX : Operacijski sustav koji se pojavio 60-ih godina 20. stoljeća, kao rezultat rada istraživača odnosno razvojnih inženjera AT&T Bell Labsa. Naziv UNIX nastao je skraćivanjem engleske složenice Uniplexed Information and Computing System, te transmutacijom slova CS u X, zbog atraktivnosti. UNIX kao operacijski sustav je vrlo raširen, te su nastale brojne verzije i podverzije kao što su, primjerice, OS X, AIX, Solaris, BSD i Linux. Razlog raširenosti UNIX-a je korištenje programskoga jezika C kao osnovnoga jezika u kojemu je napisana glavnina UNIX-a. Zbog izbora programskoga jezika C, dizajneri operacijskog sustava UNIX omogućili su njegovo lako prebacivanje na bilo koje računalo.

Upravljački sustav za bazu podataka : Informacije pohranjene u elektronskim bazama podataka dostupne su uz pomoć upravljačkog sustava bazom podataka. Taj se sustav može definirati kao jedan ili više računalnih programa koji omogućuju korisniku ulaz, skladištenje, organiziranje, manipuliranje i pronalaženje podataka u bazi podataka.

Upravljanje dobavljačkim lancem : Koordiniranje i usmjeravanje svih aktivnosti od dobavljača i distributera do krajnjeg kupca. Centralnu poziciju u tim procesima ima proizvođač.

Upravljanje kompleksnošću : Menadžerska tehnika vođenja organizacije u uvjetima kaosa koji karakteriziraju raznorodni i složeni isprepleteni procesi. Temelji se na znanosti o kompleksnosti, a ova rukovodna metoda često se naziva i upravljanje kaosom.

Upravljanje odnosima s potrošačima :  Upravljački model izgradnje i održavanja dugotrajnih poslovnih odnosa s potrošačima.

Upravljanje promjenama : Upravljanje strukturalnim, tehnološkim, strateškim, kulturnim, procesnim i ostalim promjenama u organizaciji.

Upravljanje znanjem : Upravljački model koji se realizira različitim metodama kao što su upravljanje informacijama i znanjem, upravljanje procesom učenja, upravljanje ljudima i timovima te upravljanje portfeljom patenata odnosno zaštićenom intelektualnom imovinom.

URL : Adresa mrežnih resursa. Kratica kojom se označava adresa neke stranice. Obično sadrži adresu računala, a zatim i točan naziv mape te zapisa u kojima se nalazi traženi dokument. URL je vaša adresa na internetu, to jest, kada se utipka u internet pretraživač, označava gdje su smještene vaše stranice kako bi ih mogao prikazati. Resurs na koji pokazuje URL adresa može biti HTML dokument (internetska stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja se nalazi na određenom web poslužitelju. URL adresnu sintaksu prvi put je definirao Tim Berners-Lee za primjenu na webu. Standardi su definirani internetskim standardom RFC 1738. URL je jedna od temeljnih inovacija u povijesti interneta. Sintaksa ove adrese je smišljena kako bi bila generička, proširiva, te u mogućnosti prikazati adresu u bilo kojem setu znakova.

Usenet : To je podmreža na internetu koja se bazira na NNTP protokolu, a tvore je poslužitelji namijenjeni primanju, slanju i razmjenjivanju članaka, postova (articles, posts). Poslužitelji akumuliraju poruke koje su neko vrijeme nakon dolaska na poslužitelj dostupne svima koji ih žele čitati. Poruke se mogu slati na poslužitelj, čitati s poslužitelja i brisati s poslužitelja. Hrvatski izrazi za usenet su i mrežne novine te usenet konferencije.

Value added v. dodana vrijednost.

Value chain v. lanac vrijednosti.

Value network v. mreža vrijednosti.

Veliki podaci : Tehnologija za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka. Podaci su raznoliki, strukturirani i nestrukturirani, generiraju se i pristižu velikom brzinom i to u različitim intervalima (ponekad i u realnom vremenu), što ih čini vrlo složenim za analizu.

Virtualni vrijednosni lanac : Proces sortiranja i vrednovanja podataka odnosno dodavanja vrijednosti koje rezultira generiranjem informacija. Dodavanje vrijednosti informacijama stvara nova    znanja i spoznaja koji su završna faza ovoga procesa.

Virtual value chain v. virtualni vrijednosni lanac.

Višezadaćnost : Vrsta tehnike uz pomoću koje funkcionira računalo, odnosno njegov operativni sustav, koji stvara dojam kako računalo istodobno izvršava veći broj zadataka. Računalo u stvari obavlja ubrzanu izmjenu ciklusa, a ukoliko se to radi dovoljno brzo, stječe se dojam istodobnosti.

Vitka proizvodnja : Koncept s minimalnim gubicima koji se fokusira na eliminaciju aktivnosti koje ne dodaju vrijednost u realnoj proizvodnji i poslovnim procesima.

Vođa : Vođa ima viziju razvoja korporacije i sposobnost motiviranja zaposlenika da je ostvare. Vođenje podrazumijeva uočavanje tržišnih prijetnji i šansi.

VoIP : Skraćenica za Voice over Internet Protocol. To je naziv za komunikacijsku tehnologiju koja omogućava prijenos zvučne komunikacije preko internetske mreže. Tehnologija je postala popularna razvojem širokopojasnoga interneta, jer omogućava besplatno telefoniranje s računala na računalo, te jeftinije telefoniranje s računala na mobitel i fiksnu liniju. Radi na načelu pretvaranja tlačnih valova (koje stvara glas govornika) u podatkovne pakete, koji se potom šalju na mrežu na uobičajeni način. Na kraju odredišta, paketi se raščlanjuju i ponovno pretvaraju u audio signale.  Skype je primjer VoIP sustava.

Vrijednost : Uloženi rad, dizajn, kvaliteta, originalnost i ostale relevantne performanse poput, primjerice, servisne mreže koje su sastavnica proizvoda i usluge. Te karakteristike u konačnici određuju cijenu proizvoda i usluge te su presudne za odluku o kupnji.

Zajednica : Interakcija na relaciji potrošač – potrošač posredovana e-mail grupama, web forumima ili web razgovorima (chat).

Zero-sum game v. igra nulte sume.

Znanje : Sistematizirane informacije i spoznaje u manje i veće kategorijalne sustave koji su u međusobnoj korelaciji, a rezultat su kritičke i znanstvene analize. To je platforma za rješavanje svih vrsta problema i otkrivanje novih entiteta, procesa, zakonitosti te u krajnjoj liniji novih fenomena kao i za svakodnevno djelovanje u svim područjima života.